Jump to content

Matematika


robopol

Recommended Posts

  • 2 weeks later...

tak skus este raz dal som tam aj exe súbor.

 

PS: skúšal som aj metódu založenu na Lambertovej W funkcii. Teda pre predstavu riešiš rovnicu napr.

8208*2^(1500-x) mod 8209=6861, to sa da upravit na rovnicu:

8208*2^(1500-x)-int(8208*2^(1500-x)/8209)*8209=6861

Lambertová W funkcia vie riešiť rovnice napr.:

2^x-6x-2=0,

Teda ak by sa dala vyšššie uvedena rovnica transformovať na požadovany vzťah výsledok by sa nemusel napr. hľadať cez Newtonovu metodu.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Citát

Znaky kvantovej machaniky v TPD

V tabuľke rozloženia prvočísel pracuje systém základných znakov kvantovej mechaniky.

Pracuje podľa myšlienok Bohra, Plancka, de Brooglieho , možno aj Riemannovej hypotézy; atď

/ Popis je uvedený v upravovanej predlohe knihy „Symbol života“/

Za každým hodnotou rozloženia prvočísel je ukrytá trojica Pytagorových čísel s posunom. Rad hodnôt každého prvočísla, v spomínanej tabuľke, v sebe ukrýva vlastné vlnové dĺžky s danou frekvenciou. Tie sú v špirále tvorby hmoty prítomné cez spomínané trojice Pytagorových čísel s posunom.

Pre zaujímavosť:

V geometrii vesmíru tvorí štvorce rad nepárnych čísel. Rad nepárnych čísel poukazuje zároveň na počet pravouhlých trojuholníkov v špirále.

Kombinatorika súčtu dvoch čísel s prepojením na trojice Pytagorových čísel určuje, že:

C - B je z radu druhých mocnín - 1; 4; 9; 16; 25; atď.

C - A je z radu čísel - 2; 8; 18; 32; 50; atď. - prepojenie s elektrónmi na orbitáloch – Bohr

Nedeliteľné kvantové skoky Plancka – „ďalej nedeliteľné prvočísla“ sú prítomné v každom riadku daného prvočísla, ktorý obsahuje modré a červené hodnoty idúce do nekonečna. Vytvárajú ďalšie hodnoty v riadku daného prvočísla. To znamená, že sa pripočítava neustále hodnota daného prvočísla. – Planck

Dualita vlny a častice je zapísaná priamo v číselnej hodnote spomínanej tabuľky de Brooglie

Hovorím, že číselné hodnoty sú fotónom – skalárnou vlnou, ktorá postupuje po svoje polpriamke podľa trojice čísel 3; 4a 5. Má príslušnú vlnovú dĺžku s frekvenciou.

V skalárnej vlne – v číselnom bode fotónu je prítomná hmota. Pracuje ju totiž vektor Pytagorových čísel s posunom. Ten posun znamená, že „C“ v Pytagorovej rovnici sa nerovná súčtu druhých mocnín „A^2 + B^2“, ale vibráciou – rezonanciou v priestore sa neustále číselná hodnota C vzdaľuje od správneho súčtu o 2, alebo -2.

Tu sa začínajú usporiadavať elektróny na orbitáloch atómu.

Dodnes som nepočul o Hohenberg – Kohnovej vete, ale myslím, že záver v odkaze na túto stránku hovorí o spomínanej nerovnici:

E {1} + E{2} < E {1} + E{2}

V mojej terminológii:

3^2 + 3^2 sa nerovná 4^2; 9 + 9 sa nerovná 16, ale 18.

3^2 + 5^2 sa nerovná 6^2; 9 + 25 sa nerovná 36, ale 34.

Ak spočítame základy druhých mocnín, vždy dostaneme ďalšiu trojicu. V tomto prípade 6;8 a 10.

S tým súvisí aj naša nevedomosť, kde sa ukrýva hmota:

Zo stĺpcov, kde nie je zapísaná žiadna hodnota, sa vypočíta vždy prvočíselná dvojica. Za prvočíselnou dvojicou je ukryté jadro atómu.

A vieme, že hmota tvorí jadro atómu. Každá hmota preto prechádza cez elektromagnetické žiarenie, za ktorým je prítomná prvočíselná dvojica.

Vzájomné prepojenie vo vesmíre platí cez tieto dve číselné hodnoty.

Teoreticky: Ak sa pohne „5“, vplýva to na „7“ a tým sa pohne aj „7“.

Z číselných hodnôt v tabuľke vypočítame prvočíslo podľa vzorca 6 * k – 1, alebo 6 * k – 1.

Nakoľko je za číselnou hodnotou skrytý fotón so vznikajúcim postavením elektrónov na orbitáloch atómu, potom je -1 a 1 zo spomínaného vzorca spinom elektrónu.

Spiny elektrónov sú podľa môjho názoru nulové zeta body z Riemannovej hypotézy.

Zdroj: Židek FB, genius of VŠŽ (vysoká škola života)

Na pobavenie sa v týchto zlých časoch :)

Link to comment
Share on other sites

neviem, či Zidek osobne vymyslel túto tézu, či ju obkukal, ale zdá sa, že platí jedna téza o prvočíslach:

MAGIA čísla 24:

Citát

viď. vzťah nižšie: každé prvočíslo >3 umocnené na druhú mínus 1 je delitelné číslom 24 bezo zvyšku, dokaz nie je, neuviedol

No pri teste platí toto:

p>3:      (p^2-1) Mod 24=0

test bol urobený len pre 999 999 999, výsledok: hypotéza platí, avšak

napr. do čísla 1000 bolo najdených aj zhruba 120 zložených čísiel, pre ktoré rovnosť platila tiež, čo je zhruba viac ako 1/10 zo všetkých čísiel. Daju sa vyfiltrovat rýchlo čísla končiace -5, no aj tak je to zaujímavé, nikde som o takej hypoteze nepočul.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
Dňa 5. 1. 2021 at 21:12, robopol napísal:

neviem, či Zidek osobne vymyslel túto tézu, či ju obkukal, ale zdá sa, že platí jedna téza o prvočíslach:

MAGIA čísla 24:

No pri teste platí toto:

p>3:      (p^2-1) Mod 24=0

test bol urobený len pre 999 999 999, výsledok: hypotéza platí, avšak

napr. do čísla 1000 bolo najdených aj zhruba 120 zložených čísiel, pre ktoré rovnosť platila tiež, čo je zhruba viac ako 1/10 zo všetkých čísiel. Daju sa vyfiltrovat rýchlo čísla končiace -5, no aj tak je to zaujímavé, nikde som o takej hypoteze nepočul.

Dôkaz:

Každé prvočíslo patrí do množiny nepárnych čísiel vyjadrených vzťahom (6k+-1), pre k=1,2,3....n.

Dosaďme za p:

(6k+-1)^2 -1 Mod 24=0

(36k ^2 +-12k+1) -1 Mod 24=0

36k ^2 +-12k  Mod 24=0    //vyjmeme 12k

12k (3k+-1) Mod 24 =0

člen (3k+-1) v rovnici je pre k=1,3,5...(každé nepárne k) vždy delitelný 2, ostane nám

12k *(2*i) mod 24=0 , pričom i =1,2,3...n,  upravíme rovnicu

24k*i mod 24=0

Dostali sme rovnosť, pretože akýkoľvek násobok 24 mod 24 je nula.

pre člen (3k+-1) v rovnici pre k=2,4,6,8 (každé párne k) nám dá vždy nepárne číslo "j". Člen 12k nám však dá vždy násobok čísla 24, pretože k je vždy delitelné 2, teda platí:

24 *j mod 24 =0, pričom "j" je prirodzené číslo a uvedená rovnica spĺňa vždy rovnosť, pretože akýkoľvek násobok (celým číslom) 24 Mod 24 dá vždy nulu.

Link to comment
Share on other sites

Prišiel som na velké tajomstvo pana Žideka:

zdroj:https://miroslavzidek.blog.sme.sk/diskusie/2209175/1/Existencia-dalsich-prvociselnych-dvojic-cez-dvojicu-5-a-7.html#20962035

Tento šašo balamuti dlhý čas ludí revolučnými metódami. teda sú to alebo úplne triviálnosti alebo bludy. Ukažem ako ak ma niekto zaujem.

Jeho objavná metóda a svata tabulka vychádza z jednej prostej veci:

(4i+-1)*(4j+-1) pre i, j =1,2...n nemôže byť prvočíslo, resp. pre vzťah (6i+-1)*(6j+-1).

všetky tie numerologické sračky s pastelkami (na blogu a inde) sa dajú zhrnut v predchádzajúcej vete/vzťahu.

Robovas sa mylne domnieva, že je pozoruhodné, že sa dá niekde napr. v 1 000 000 000 začať so správne iniciializovaným i, j a tak najsť prvočísla v tomto intervale. Nesprávne na tom je ten fakt, že pre uvedené vzťahy musí vyskúšať všetky kombinácie súčinu nepárnych čísiel, aby ten skúmaný interval preveril. To znamená, že je nutné poznať všetky nie len prvočísla, ale aj všetky nepárne čísla dozadu. teda žiaddna revolučna metóda iba hlúpe reči sedliaka Žideka.

Screenshot - 2_ 4.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Ako čítam, téma prvočísiel ťa skutočne pohltila. A mne si vyčítal, že preferujem matematiku, na úkor reality. Ja by som sa nedokázal zaoberať teoretickou matematikou. Pre mňa je matematika skôr prostriedkom, ako pochopiť fyziku, ale nepochybujem, že prvočísla môžu zohrávať nejakú rolu, aj vo fyzikálnych zákonoch. No ja sa viac spolieham na intuíciu, alebo "božie zákony". A matematika je schopná ich odhaliť. 

Riemann zohral pre fyziku významnejšiu úlohu v matematickom aparáte OTR. Paradoxne ale vraj povedal, že ak by sa v budúcnosti reinkarnoval, prvú otázku by položil, či niekto jeho hypotézu vyvrátil.

Matematických riešení je nekonečne veľa, ale cenné sú len tie, ktoré popisujú prírodné zákony. Hľadanie týchto riešení je typické pre fyzikov, na rozdiel od matematikov. Pre matematikov sa akceptuje každé riešenie, aj to, ktoré nemá z realitou nič spoločné. 

Link to comment
Share on other sites

Nijak zvlašt ma nepohltila, sem tam sa tomu venujem, keď som to načal.. Matematika oproti fyzike je cenná v tom, že tu môžeš tvrdenia dokázať na papiery, to sa u fyziky nedá. Tam sa síce môžeš hrať s nejakým modelom, ci nebodaj vymysliet nejaký model, no bez experimentálnych dát sa to v podstate nedá robiť (na laickej úrovni).

Link to comment
Share on other sites

Fyzikálne zákony sa z nejakého "zvláštneho" dôvodu riadia matematikou. A je vzrušujúce nájsť matematickú formuláciu takéhoto zákona. Ty tvrdíš, že matematický model iba simuluje realitu, ktorá je v reále tak zložitá, že sa matematicky nedá popísať. To máš pravdu, ale základné fyzikálne zákony majú presnú matematickú formuláciu. Typickým príkladom sú napríklad Maxwellove rovnice, alebo Newtonove zákony.

Link to comment
Share on other sites

Ale isteže do určitej triedy presnosti to sedí perfektne, no ja predpokladám, že na kvantovej úrovni je chaos a každy zjednodušený model tam nezohladní tieto fluktuácie. Ale spät k matematike, skus sa pozriet na tie články o Riemannovej hypoteze (platnosti). Tam riešim tzv. Gay Robin index. To je všetko dobre programovatelne cez rozklady čísiel. No pre úspech je potrebné to ukázať aspon na obrovských číslach a tam je potrebné znova mať vyriešené to, že v programovacom jazyku ma premenna vždy nejakú malú velkosť (číselnú). Dokonca treba rátať vysoké logaritmy.

Ja sa snažím teraz aproximavat to cez nejaké funkcie, čo zrovna nie je dôkaz, ale zjednoduší to výpočet, či poskytne limitu aspoň na hrubo.

Link to comment
Share on other sites

To, čo považujem za filozoficky najdôležitejšie pre popis reality, s tym súvisí aj to prečo sa svet dá na určitej úrovni popísať cez nejaké pravidlá sa dá ilistrovat na nejakej hre, napr. šach, go.

Ked hráš takúto hru tak sa učíš a hľadáš stratégie, patterny v takýchto hrách, ktoré ti pomôžu vyhrať, to sa učís pomocou neuronových sieti aj 10 rokov k majstrovstvu. No na túto hru ti toto nikdy nepostačí a budeš musieť preverovať kombinácie. teda jedine zvládnutím týchto dvoch veci, patterny v hre + heuristika ti pomôže vyhrať. A preto sa to počítače naučili. Lenže takto je to vo všetkom aj v prírode, fyzike, či matematike. Neexistuje oblasť kde na popis ti postačia len pravidlá, patterny, vzťahy, vzorce.

No a v prírode vo vesmírre sa tak deje, že vo velkej štatistickej, dynamickej množine sa pravidla spontanne vytvoria, vytvorili sa hviezdy, prirodne zákony atd. A vo všetko je ten prvok chaosu (heuristika)+ nejaké vytvorené vlastnosti, väzby, ktoré sú patternom, fraktálmi (inak povedané).

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
pred 2 hodinami, robopol napísal:

článok o tom ako sa dá efektivne použiť python pre matematické úlohy.

Tak máš vyriešený problém, ktorý si mal pri veľkých prirodzených číslach.

Link to comment
Share on other sites

v podstate ano, ale ta konverzia nie je tazka na naprogramovanie, len lenivost je moja zla vlastnost :) Teraz mozem ukazat aj silu toho algoritmu na prvočísla. Spravim to v pythone. Pojde to aj pre naozaj velke čísla dúfam :) pretože principiálne musí byt moj algoritmus rýchlejší.

Link to comment
Share on other sites

pred 5 hodinami, robopol napísal:

v podstate ano, ale ta konverzia nie je tazka na naprogramovanie, len lenivost je moja zla vlastnost 

Veď práve pri tých veľkých číslach sa prejaví účinnosť algoritmu. Ja som pri programovaní často dostal nápady, ktoré by som "na papieri" nedostal. 

Vystačím si už s C++. Nedávno som dokončil projekt, kde bolo programovania dosť. Bol to zrejme môj posledný projekt a je načase s tým skončiť. Je to pre mladých. Ja už ani neviem, čo som robil včera.     

Link to comment
Share on other sites

človek by neveril koľko chýb sa da urobiť, keď človek nepozná dobre syntax, tak som kód v pythone urobil. Musím doladiť ešte kód lebo tam niečo zle rata v jednej časti, no rýchlosť je výborná.

 

prime_number_py.jpg

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy