Jump to content

Preklady - drobnosti v mnohých jazykoch


Mgr. L.E.G. von Trips
 Share

Recommended Posts

Sermō cuīque datur, animī sapientia autem paucīs.

"Reč je daná každému, múdrosť duše však nemnohým,"

Marcus Porcius Catō

= marcus "mužný", porcius "milovník bravčoviny", catō "vychcaný"

(gen. Marcī Porciī Catōnis, dat. Marcō Porciō Catōnī, voc. Marce Porcie Catō, acc. Marcum Porcium Catōnem, abl. Marcō Porciō Catōne)

 

Longa nox ei, qui non dormit,

longum mile fatīgātō,

longa vita stultō.

"Dlhá je noc tomu, kto nespí,

dlhá míľa unavenému,

dlhý život nemúdremu,"

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Est aciēs oculōrum evangeliō in animumque alte id videt.

"Evanjelium ma prenikavý zrak a vidí hlboko do duše,"

Martin Luther

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 326
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • game

  45

 • Mgr. L.E.G. von Trips

  213

 • tomassi

  12

 • aljak63

  14

asi to ma byt takto :

Non scholae sed vitae.

"Nie pre školu, ale pre život"

Link to comment
Share on other sites

Anglaises et Americaines disent; Aime-moi un peu, mais longtemps!

"Angličania a Američania hovoria; Miluj ma trochu, ale dlho,"

Tomáš Garrique-Masaryk

Tous les hommes sont fruits de neuf mois.

"Všetci ľudia sú plodom deviatich mesiacov,"

Arabské príslovie

Ětre la dame, ce n'est pas seulement un titre. C'est une propriété.

"Dáma, to nie je iba titul, to je vlastnosť,"

Jiří Štuchal

Link to comment
Share on other sites

Le marriage est la mer pour que le compas n'est pas encore découvert.

"Manželstvo je more, pre ktoré ešte nebol vynájdený kompas,"

Heinrich Heine

La croix les porte, qui la portent.

"Kríž nesie tých, ktorý ho nesú,"

Sandhu Sundar Singh

La femme froide c'est elle qui n'a pas encore rencontré avec lui qu'elle aime.

"Chladná žena je iba taká, ktorá sa ešte nestretla s tým, ktorého miluje,"

Henry Beyel Stendhal

Link to comment
Share on other sites

„Néha elmondanám bizonyos embereknek, hogy milyen buta, de tartok tőle, hogy pont ezért nem értené meg.”

 

Buzsik Tibor

 

 

Niekedy by som porozprával určitým ľuďom, aký je hlúpy, ale obávam sa, že práve preto by to nepochopil.

Buzsik Tibor

 

*

 

 

"A zseni megrendülve hallgatja a menydörgést, a dilettáns túl akarja kiabálni."

 

Feleki László

 

 

Génius s ohromením počúva hromobitie, diletant ho chce prekričať.

Feleki László

Link to comment
Share on other sites

Il vaut mieux de commencer quelque chose par des doutes et de la finir avec certitude, que pour commencer avec certitude et finir dans le doute.

"Je lepšie začať niečo s pochybnosťami a skončiť s istotou, než začať s istotou a skončiť v pochybnostiach,"

Otto František Babler

 

Une main par l'autre est lavée.

"Ruka ruku myje."

 

Ils y ont quelques betises que seulement un spécialiste commettre peut.

"Sú isté hlúpsti, ktorých sa môže dopustiť iba odborník,"

František Gellner

Link to comment
Share on other sites

Vive mementōque moris,

tempus currit et quod loquor iam abest.

"Ži a pamätaj na smrť,

čas letí a čo vravím už nie je tu,"

Flaccus Aulus Persius

Servōrum egeant mūtōrum quam piscēs dominī .

"Páni by potrebovali sluhov nemých ako ryby,"

Pierre-Jean de Béranger

 

De sed ipsod tacēre posse - virtūs magna.

"Vedieť mlčať o sebe - veľká cnosť",

Otto František Babler

Link to comment
Share on other sites

Inertia solum, in quō omnia peccata prōveniunt.

"Lenivosť je pôda, na ktorej vyrastajú všetky hriechy,"

Spurgeon

 

Res pulcherrima, quam deus creāvit, mulier est et rosa.

"Najkrajšia vec, ktorú boh stvoril, je žena a ruža,"

Dante Alighieri

 

In rēbus adversīs noli perde semet et rem servāvis maximē pretiōsam.

"Len nestrať v neštasí seba samého a zachránil si najcennejšiu vec,"

Gebauer

Link to comment
Share on other sites

Multum temporis occupat odium.

"Nenávisť zaberá mnoho času",

Oto František Babler

 

Pulchritudō inūtilis, ratiō ubi deest.

"Škoda krásy, kde rozumu niet,"

České príslovie

 

Omnia nox ad lūcem trahit.

"Noc priťahuje všetko ku svetlu,"

Cesberon

Link to comment
Share on other sites

"Nem az számít, hogy honnan jöttél, milyen a vallásod vagy a bőrszíned, hanem az, hogy milyen ember vagy! Sok értékes embert veszít a világ az előítéletekkel!"

Jutasi Jutka

 

" Nie to je podstatné, odkiaľ si prišiel, aké je tvoje vierovyznanie alebo farba kože, ale to, aký si človek. Veľa cenných ľudí stráca svet predsudkami. "

 

Jutka Jutasi

 

 

 

" A kitalált hazugság soha nem ér annyit, mint az ügyes igazmondás."

Rejtő Jenő

 

"Vymyslené klamstvo nikdy nemá takú cenu, ako šikovná pravda. "

 

Rejtő Jenő

Link to comment
Share on other sites

Possessa ferus pectora versat Amor.

"Amor, keď do srdca vnikol, divoko zmieta sa v ňom,"

Publius Ovidius Nasō

Link to comment
Share on other sites

Non vīs dēst hominibus, sed voluntās.

"Ľuďom nechýba sila, ale vôla,"

Victor Hugo

 

Credite, quod fortūna in libertāte et libertās in audaciā sit.

"Verte, že šťastie v slobode spočíva a sloboda v odvahe,"

Perikles

Status sol est, cuius quemque est temperāre cuīque lūcēre.

"Štát je slnko, ktoré má rovnako všetkých zohrievať a všetkým svietiť,"

J. Jesenský

Link to comment
Share on other sites

„Tőlünk függ minden,

csak akarjuk...”

Széchenyi István

 

" Od nás závisí všetko,

len to musíme chcieť ... "

István Széchenyi

 

 

 

„Nehézség nincs, melyet erős akarat legyőzni ne tudna!”

báró Eötvös József

 

" Nie je ťažkosť, ktorú by silná vôľa nevedela premôcť. "

József Eötvös

 

 

 

"Holott a semmi van jelen,

a világ azért tovább lüktet,

az erek szállítják a vért,

a kéz csomót köt, kulcsra zár,

gyufát gyújt és megágyaz éjszakára."

 

Pilinszky János Kárhozat

 

"Čo aj je prítomná ničota,

svet zato ďalej pulzuje,

tepny prepravujú krv,

ruka viaže uzol, zatvára na kľúč,

zapáli zápalku a ustelie na noc. "

 

János Pilinszky Zatratenie

Link to comment
Share on other sites

Saepe sunt vultūs tacēntis verba diserta et vox.

"Často mlčiaca má tvár výrečné slová i hlas,"

Publius Ovidius Nasō

Link to comment
Share on other sites

Der Mensch ist ein Wesen finster!

Woher kommt, weiss er nicht,

von der Welt nur wenig,

von sich selbst ja das wenigsten.

"Človek je temný tvor! Nevie, odkiaľ prichádza, vie málo o svete a najmenej o sebe,"

Johann Wolfgang von Goethe

 

Es ist so wunderbar, was ich verstehe. Wie wunderbar darüber muss das aber sein, was ich nicht verstehe!

"Aké nádherné je to, čomu rozumiem. Aké nádherné nadto musí však byť, čomu nerozumiem,"

Meraklit

 

Die Musik zum weiblichen Herzen Schlüssel.

"Hudba je kľúč k ženskému srdcu,"

Seume

Link to comment
Share on other sites

"Közgazdász leszek vagy koldus... De mindenképp pénzzel fogok foglalkozni..."

Schaller Balázs

 

" Bude zo mňa ekonóm alebo žobrák ... Ale v každom prípade sa budem zaoberať peniazmi ... "

Schaller Balázs

 

 

 

„Egyetlen ideált sem szabad megvalósítani. Akkor vége. Csak maradjon fönn a felhők között. Úgy hat és úgy él.”

Kosztolányi Dezső

 

" Ani jeden ideál neslobodno uskutočniť. Vtedy je koniec. Len nech zostane hore medzi oblakmi. Tak účinkuje a tak žije. "

Kosztolányi Dezső

Link to comment
Share on other sites

Quōcumque vādēs, convenīre deum potes.

"Kamkoľvek pôjdeš, môžeš tam stretnúť boha,"

A. Gide

 

Innoxī fīdē plēnīque sunt minimī.

"Nevinnosť a vieru možno nájsť len u najmenších,"

Dante Alighieri

 

Quis amōris pretium nōvit?

Qui amat, at non amātur.

"Kto pozná cenu lásky?

Ten, kto ľúbi a koho neľúbia,"

Thomas Mann

Link to comment
Share on other sites

ולמה שניך כה חדות,אם מתר לשאל

"A prečo máš také ostré zuby, ak sa môžem opýtať"

Červená Čiapočka

Link to comment
Share on other sites

There are people with an encyclopedic knowledge and still they are completely useless.

"Existujú ľudia s encyklopedickým vzdelaním, no jednako sú nie k ničomu,"

Martin Rázus

 

Hast thou performed thy daily duty and the happiness shall surely come unto thee.

"Pracuj len a radosť príde sama,"

Johann Wolfgang von Goethe

 

And he commanded us to preach unto the people, and to testify that it is he which was ordained by the lord our god to be the judge of quick and dead.

"A poručil nám, aby sme pred ľudom podávali svedectvo o tom, že on je ten, ktorého boh ustanovil sudcom živých a mrtvých,"

Skutky 10:42

Link to comment
Share on other sites

”Mosolyogj mindig, soha senki nem fog meggyanúsítani, hogy semmi okod rá.”

Gál Béla

 

" Usmievaj sa stále, nikdy nikto ťa nebude upodozrievať, že na to nemáš žiadnu príčinu. "

Gál Béla

 

 

 

„A mesterség: boldog lenni,

Igen könnyű, de ritka;

Nem kell azért messze menni,

Bennünk van a titka...”

 

Kisfaludy Sándor

 

"Remeslo : šťastným byť,

Veľmi ľahké, ale zriedkavé;

Netreba za tým ďaleko ísť,

tajomstvo toho v nás je ... "

 

Kisfaludy Sándor

Link to comment
Share on other sites

Sciō me scīre nihil.

"Viem, že nič neviem,"

Socratēs

 

Ex eādem materiā sumus creātī quam somnia.

"Sme vytvorení z rovnakého materiálu ako sny,"

William Shakespeare

Puellae Romae convenienter ēruidiuntur ēducanturque.

"Dievčatá v Ríme sú dobre vzdelávané a vychovávané,"

Gaius Suetonius Tranquillus

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy