Jump to content

Preklady - drobnosti v mnohých jazykoch


Mgr. L.E.G. von Trips
 Share

Recommended Posts

„A gúnyt a vicctől csak egy mosolygó ember hiánya különbözteti meg.”

Buzsik Tibor

 

 

"Výsmech od vtipu odlišuje len neprítomnosť usmievajúceho sa človeka."

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 326
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • game

  45

 • Mgr. L.E.G. von Trips

  213

 • tomassi

  12

 • aljak63

  14

Trēs sub caelō anulōs regibus alfōnum,

septem in exedrīs lapide dominīs nanōrum,

novem virīs mortī damnātīs.

Unum dominō atrō ad thronum atrum,

ubi umrbae iacēnt in terrā Mordoris.

 

Unum anulum ut omnēs regat,

unum, eōs inveniat.

Unum anulum ut apportet

et omnēs in tenebram vinciat,

ubi umbrae iacent in terrā Mordoris.

 

"Tri prstene elfským kráľom vonku pod nebom,

sedem pánom trpaslíkov v sieňach s kameňa,

deväť mužom z ľudí, ktorých osudom je skon,

veľprsteň pre Pána tmy na tróne z plameňa

v Zemi Mordor, kde vládne zlom .

Veľprsteň všetkým velí, jeho ruka krutá,

privolá ich do jedného a v čiernej tme spúta,

v zemi Mordor, kde tieň vládne zlom."

 

J.R.R. Tolkien : Pán prsteňov

Link to comment
Share on other sites

Wennschon Ihr Műndel eine angemessene Fingerlegung hat, den Takt richtig erhält und auch die Noten genűgend ohne Fehler spielt, soll er zum richtigen Vortrag geleitet sein und sobald er ihn erreicht haben wird, ist sein Spiel nicht mehr nur wegen einiger kleinen Fehler zu unterbrechen; auf die soll er hingewiesen sein nie balder als am Ende des Vortrages. Diese Methode galt mir immer, wenn ich von jemandem einen Musikanten schöpfen vorhatte - was ist doch ein der wichtigsten Zweke der Kunst, oder? Und bei bestimmten Passagen fordere ich ab und zu alle Finger zu benutzen. Natűrlich, (wenn man spielt mit wenigen) manche dieser Passagen klingen dann zu "perlereich" oder wie Sie sagen wűrden "wie eine Perle", jedoch hat Mench oft am liebsten aber andere Schmucke.

 

"Keď má Váš žiak už primeraný prstoklad, zachováva správne takt a aj noty hrá dosť bezchybne, treba ho viesť k správnemu prednesu, a keď ho už dosiahne, neprerušovať jeho hru pre malé chyby; na tie ho treba upozorniť až na konci sladby. Vždy som sa pridŕžal tejto metódy, lebo ňou sa formuje hudobník, čo je ostatne jedným z prvých cieľov umenia. Pri niektoých pasážach z času na čas žiadam používať všetky prsty. Pravda, (ak hráme s málo prstami) niektoré pasáže znejú priveľmi "operlene" alebo ako by ste Vy povedali "ako perla", často však človek predsalen má najradšej iné skvosty."

 

Beethoven v liste Bettine von Arnim, 1810

Link to comment
Share on other sites

Qui credit in eum, non iudicatur,

qui non credit, iam iudicātus est.

"Kto verí v neho, nebude súdený, kto neverí, už je odsúdený",

Ján 3:18

Link to comment
Share on other sites

Curavit ergo succidendum stirpēs arbōrum parvārum et rāmōs crassōs, deliberāndum eōs et in fine bene exacuendum. Posteā fossās continuās quinque vestigia altās facere iussit. In hās stipitēs sunt demissī et sic firmē ibi fixī, ut excerpi e locīs suīs nullō modo potissent, at e humō cuspicibus prominerent.

 

"Dal teda nastínať kmene menších stromov a hrubé konáre, ostrúhať ich a na konci dobre zahrotiť. Potom prikázal vykopať spojité priekopy hlboké päť stôp. Do týchto boli spustené koly na spodku upevnené tak, aby ich nebolo možno vytrhnúť, no aby vyčnievali hrotmi zo zeme."

 

Iulius Caesar : De bellō Gallicō "O vojne v Gálii"

Link to comment
Share on other sites

Lat.

Benedictī in spiritū inopēs, nam eōrum regnum caeleste.

Benedictī dolentēs, nam consolātī erunt.

Benedictī modestī, nam hēreditāte terram accipient.

Benedictī quī iustitiam cupiunt et sitiunt, nam saturātī erunt.

Benedictī misericordēs, nam misericordiam obtinēbunt.

Benedictī corde purō, nam deum vidēbunt.

Benedictī quī pacem faciunt, nam liberī deī appellabuntur.

 

Angl.

Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

Blessed are those that mourn, for they shall be comforted.

Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.

Blessed are those who do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled.

Blessed are the mercifull, for they shall obtain mercy.

Blessed are the pure at heart, for they shall see god.

Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of god.

 

"Blahoslavení chudobní sú duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

Blahoslavení žialiaci, lebo dôjdu útechy.

Blahoslavení krotkí, lebo oni zdedia zem.

Blahoslavení ktorí prahnú a žiznia po spravodlivosti, lebo budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo budú omilostení.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia boha.

Blahoslavení mierotvorcovia, lebo budú nazývaní božími deťmi."

 

Matúš 5:3-11

Link to comment
Share on other sites

Meine ist Rache, Revanche gehört mir auch!

Moja je pomsta, mne patrí odplata.

Piata kniha Mojžišova, kap 32, verš 35 ( L. N. Tolstoj - Anna Kareninová)

 

Alle glückliche Familien sind ähnlich, jede unglückliche ist unglücklich auf ihre Art.

Všetky štastné rodiny sú si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojim spôsobom.

(L. N . Tolstoj - Anna Kareninová )

Link to comment
Share on other sites

Angl.

Our father which art in heaven hallowed be thy name. Thy kingdom come. Let thy will be done on earth even as it is in heaven. Daily our bread give us for the day. And forgive us our sinnes as we forgive to every man that indebted us. And lead us not into temptation but deliver us from evil.

 

Fra.

Notre Pere qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié. Que ton Regne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi a ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber a la tentation. Mais délivre-nous du mal.

 

Nem.

Vater unser der bist im Himmel geheiligt werde Name dein. Dein Reich komme. Dein Will geschehe wie im Himmel so auch auf der Erden. Tägliches Brot unser gib uns heute. Und verzeih uns unsere Schulden so wie verzeihen wir unseren Schuldigern. Und fűhre uns nicht in Versuchung sondern uns rette vom Bösen.

 

Lat.

Pāter noster qui es in caelīs sanctificētur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in caelō et in terrā. Panem nostrum quotidianum da nobis hodiē et demitte nos peccata nostra sicut nos demittimus debitōribus nostrīs. Et noli nos inducere in tentatiōnem, sed libera nos a malō.

 

Matúš 6:9-13, Lukáš 11:2-4

Link to comment
Share on other sites

Quoniam urbs ipsa in vertice montis altō posita erat, potīrī eād solō modō poterat. Id est longinquō cum oppugnandō. (..) Radicēs montis huius e duō partibus flumina circumfluebant et prae urbe campus circā tria milia lātus patēbat. Ad relinquās partrēs montis nonnullī collēs minorēs inveniebuntur.

 

"Pretože samotné mesto ležalo na vrchu vysokej hory, bolo možné zmocniť sa ho iba zdĺhavým obliehaním. (..) Úpätie tejto hory obmývali z dvoch strán rieky a pred mestom sa rozliehala planina široká asi tri míle. Po ostatných stranách hory vyrastalo niekoľko menších pahorkov."

 

Iulius Caesar : De bellō gallicō

Link to comment
Share on other sites

Cum aliquem fortuna in vorāginem deicere velit, in altitūdinem eum prius bene extollit.

"Keď chce štastie niekoho zvrhnúť do priepasti, najprv ho vyniesie hodne do výšky,"

Hans Jacob von Grimmelshausen

 

Nisi sim, qui sum, quod cupiō, nōn cupiam.

"Keby som nebol, kým som, netúžil by som, po čom túžim,"

Gabriel Laub

 

Saepe plūs invenīmus, quam inventūrī sumus.

"Často nachádzame viac, než chceme nájsť,"

Pierre Corneille

Link to comment
Share on other sites

Cum Galliam esse rūrsus in pace videret, Romam revertit, sex legiōnes in pelve luteticā radicibusque Rheae montis relinquens .

"Keď videl, že v Gálii opäť vládne pokoj, vrátil sa do Ríma, zanechajúc šeť légii v parížskej panve a na úpatí hory Rhea,"

Iulius Caesar - De bellō gallicō

Link to comment
Share on other sites

Hehe no moje jedno motto zivotne dufam ze ho napisem dobre latinu az tak dobre neviem

 

Spes ultima dea :lol:

Cize Nadej zomiera posledna. A toho motta sa drzim.

Link to comment
Share on other sites

Maxime laetatur opulentiād, minime qui desiderat eam.

"Z bohatsva sa najviac teší ten, kto po ňom najmenej prahne,"

Lucius Annaeus Seneca

 

Ūnum et idem me taedēbat et semper taedēt. Stupiditātis stultitiaeque humanae.

"Vadí mi to, čo mi vždy vadilo. Ľudská tuposť a hlúposť,"

Bolek Polívka

 

Homō vorāgō est. Cum spectaveris in eam, caput tuum torquebitur.

"Človek je ako priepasť. Keď sa do nej pozrieš, zakrúti sa ti hlava,"

Henry Fielding

Link to comment
Share on other sites

Nonnullae cogitatiōnes numquam in mundum penetraverint, sī minus aliquis eās e capitibus nostrīs expellere studēret.

"Niektoré myšlieky by nikdy naprenikli na svet, keby sa nám ich niekto nesnažil vypudiť z hláv,"

Miroslav Huptych

 

Estō cautus cum verbīs, mōmentum eōrum descendit.

"Buď opatrný na slová, ich váha klesá,"

Oto František Babler

 

Pallium tuum se contrā ventum semper advertat.

"Tvoj plášť nech sa vždy obracia proti vetru,"

Walther von der Vogelsweide

Link to comment
Share on other sites

De origine istius canis baskervilleī multum iam narrata est, quia enim egō e Hugō Baskervilleō ensem secundum procedō et fabulam de patre meō audivī, qui de suō sic eam audiverat, scripsī eam magnā cum persuasiōne, ut ea ita gesta sit, quam hīc litterīs mandāta est.

Filiī meī, fidem vōbis facere velim, ut iustitia, quae peccatum punit, etiam misericorditer id igōnscat, neque condemnatiō tam esse grāvis, quod precatiōne humanitāteque tollī non possit.

Discite ergo hāc fabulād fructōs praeteritōrum non tīmēre, sed spectāte libentius in rēs fūtūrās, nē iterum ad permiciēs nostrās istī ardores malī moveant, quibus familia nostra sic flēbiliter vexabatur.

 

"O pôvode psa baskervilského sa povedalo už mnohé, ale pretože ja pochádzam po meči od Huga Baskervilla a príbeh som počul už od svojho otca a ten ho tiež bol od svojho počul, zapísal som ho s hlbokým presvedčením, že odohral sa tak, ako je tu zaznamenaný.

Rád by som vo vás, synovia moji, vzbudil vieru, že tá istá spravodlivosť, ktorá tresce hriech, ho tiež milosrdne odpúšťa a že žiadna kliadba nie je natoľko ťažká, aby ju modlidba a ľudskosť nedokázali zmyť.

Naučte sa teda z tohto príbehu nebáť sa ovocia minulosti, ale radšej obzerať sa na budúcnosť, aby sa k našej záhube zase nerozpútali tie zlé vášne, ktorými naša rodina tak žalostné trpela."

 

Arthur Conan Doyle : Pes baskervillský

Link to comment
Share on other sites

„Az életed végtelenül leegyszerűsödik, ha kéred és elfogadod a segítséget hozzá.”

Ismeretlen

 

" Život sa ti nekonečne zjednoduší, keď pýtaš a prijmeš k nemu pomoc. "

Neznámy

 

 

 

"Mert a barátság nappal láthatatlan,

Éjjel ragyog csak, mint a fénybogár."

 

Petőfi Sándor: Barátim vagytok...

 

"Pretože priateľstvo je cez deň neviditeľné,

Len v noci zažiari, ako svätojánska muška."

 

Petőfi Sándor: Ste moji priatelia ...

 

 

 

"Ne tartsd fontosnak, hogy fontosnak tartsanak, egyszerűen csak szeress és fontos leszel!"

Simon András

 

"Nepokladaj za dôležité, aby ťa pokladali za dôležitého, jednoducho len maj rád a budeš dôležitý."

Simon András

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Oblātus est nobis vīsus tam immānis, ut nos quidquam ad eum loquerī non posse, neque scīre, num quod vidēre veritas esse.

"Naskytol sa nám pohľad taký úžasný, že sme nevedeli, čo povedať, ani či to, čo vidíme, je vôbec pravda,"

Bernál Diaz

 

Estō suecruī ūnō oculō caeca ūnāquae aure sturda esse.

"Svoka má byť na jedno oko slepá a na jedno ucho hluchá,"

Arménske príslovie

 

De sed ipsod exīre homō debet, ut propter lucem nascatur.

"Človek musí vyjsť celkom sám zo seba, aby sa zrodil pre svetlo,"

Johann Wolfgang von Goethe

Link to comment
Share on other sites

Herab ich habe ihn bälder geschickt, um noch mit seinem Verteidiger zu sprechen. Der Gefängnisdienst dann hörte, als er JUDr.Horn vorwarf, dass der Gebären macht und ihm alle die Detaile auszulassen und weiter fortzusetzen immer anzeicht.

"Fallen Sie mir nicht ins Wort! Und dresieren mich nicht!" - wiederholte er.

"Ich versuche Sie nur zur Sache gleichrichten," erklärte JUDr.Horn, "doch sehen Sie, dass der Gericht schon ungeduldig wird."

"Warum ist Biddle aber so ungeduldig?"

"Er wartet bis schon Sie zur geheimen Clausula des Paktes mit Russland erschwingen. Alle warten drauf."

Von Ribbentrop sagte, dass in der Clausla da nichts wichtiges war und selbst nicht versteht, warum alle davon so erregt sind. Er wollte hoffen, dass man dazu heute nachmittags nicht erschwungen werden wird, weil er sich dran noch durch Wochenende gut ausschlafen möchte.

JUDr.Horn antwortete, dass es aber ganz wahrscheinlich ist, dass das nachmitags unterhalten wird und instruierte ihn, wie er davon erzählen soll - beschreiben einfach, was für Russen zu bekommen war und was für das Reich.

"Gut, gut! Belehren mich nicht!" - wiederholte von Ribbentrop ungeduldigweise.

Einen letzten Rat gab ihm JUDr.Horn, dass er nicht zu viel vom Führer erwähnt und gar nicht von Roosevelt. Er riet ihm also ohne Anmerkungen zu sprechen, denn die ihm im Kreuzverhör von keiner Hilfe werden.

 

Poslal som ho dolu skôr, aby sa mohol porozpravať so svojim obhajcom. Služba na chodbe počula, ako vyčítal JUDr.Hornovi, že robí posunky a usiluje sa mu naznačiť, aby vynechal všetky detaily a pokračoval ďalej.

"Neprerušujte ma! a nedrezírujte ma!" - opakoval.

"Iba sa vás pokúšam usmerniť, aby ste sa dostali k veci." - vysvetloval JUDr.Horn. "Veď vidíte, že súd začína byť netrpezlivý".

"A prečo je Biddle taký netrpezlivý?"

"Čaká, až sa dostanete k tajnej klauzule paktu s Ruskom. Na to všetci čakajú."

Von Ribbentrop povedal, že v tajnej klauzule nebolo nič dôležitého a nechápe, prečo sú všetci okolo toho takí rozrušení. Dúfal. že sa k tomu nedostanú dnes popoludní, pretože by sa na to ešte rád cez víkend dobre vyspal. JUDr.Horn povedal, že sa k tomu dnes popoludní pravdepodobne dostanú a inštruoval ho, ako má vypovedať - jednoducho popísať, čo mali dostať Rusi a čo Nemci.

"Dobre, dobre! Nepoučujte ma!" - opakoval von Ribbentrop netrpezlivo.

Ako poslednú radu mu JUDr.Horn ešte povedal, aby sa pokiaľ možno príliš nezmieňoval o Hitlerovi a vôbec nič nehovoril o Rooseveltovi. Radil mu tiež, aby hovoril bez poznámok, pretože nesôr v krížovom výsluchu ich beztak nebude môcť použiť.

 

Nürnbergský process : Joachim von Ribbentrop - Ríšsky minister zahraničných vecí. Záznam z denníka PhDr.Gilberta z ranného pojednávania z 29.III.1946

Link to comment
Share on other sites

Ululāre speculātōriīs cum canibus ululandō cum lupīs peius.

"Vyť so strážnymi psami je ešte menej cenené, ako vyť s vlkmi,"

Gilbert Cesberon

 

Effodiat aliō qui foveam, ipse cadet in eam.

"Kto druhému jamu kope, sám do nej padne,"

 

Me amāre precipue mēcum est collaborāre.

"Milovať ma, to predovšetkým znamená spolupracovať so mnou,"

Antoine de Saint-Exupéry

Link to comment
Share on other sites

Decem basiōrum facilius unōd oblīvisceris.

"Desať bozkov zabudneš ľahšie než jeden,"

Jean Paul

 

Verres Siciliam ita vexāvit, ut restituī in antiquum statum nullō modō possit.

"Verres tak vyplienil Sicíliu, že nijako nemôže byť uvedená do pôvodného stavu,"

Plinius Junior

 

Amōris sōlum māne pulchrum.

"Len ráno lásky je krásne,"

Francois de la Rochefoucauld

Link to comment
Share on other sites

Quisque secundum quantum scīre censētur. Et ērudītus scit omne.

"Každý je toľko, koľko vie. A múdry vie všetko,"

Gratian

 

Est vitae suīmet animī esse opus.

"Život má byť dielom svojej vlasnej duše,"

Vrchlický

 

In hōc mundō homō aut maleus est aut incūs.

"Na tomto svete je človek buď kladivom, alebo nákovou,"

Langfellow

Link to comment
Share on other sites

Industria flagitiō forēs claudit.

"Pracovitosť zatvára dvere neresti,"

Herder

 

Ruinārum senecissima est cor refrīgerātum.

"Najstaršou z rujín je vychladnuté srdce,"

V.Hálek

 

Cum bibliam reclūsī, deus ad me fātur, cum clausī, egō for ad deum.

"Keď otvorím bibliu, prehovára ku mne boh, keď ju zatvorím, ja prehováram k bohu,"

Autliff

Link to comment
Share on other sites

Per viam strātam vādit. Asfaltum sub pedibus ei saltat.

Silentium circā.

Id silentium mūsica,

is cantor est.

Circumeuntes subrīdent, torqentque capita.

Manum ad eōs extendit.

Iī complexūs reserant - timide quam flōres.

Subrīdet cum eīs.

Lūce occaecātur; lūcem diligit.

Haec lūx sunt iī.

 

Kráča po ulici. Asfalt pod jeho krokom tancuje.

Navôkol je ticho.

To ticho je hudbou.

On je spevákom.

Okoloidúci sa usmievajú a krútia hlavami.

Vystiera k nim ruku.

Oni roztvárajú náruče ani kvety - nesmelo.

Usmieva sa s nimi.

Oslepuje ho svetlo; miluje svetlo.

Oni sú tým svetlom.

 

Keri Hulmeová - Kamenní ľudia (The Bone People) "Prológ"

Link to comment
Share on other sites

Adam was a happy man indeed. Whenever he said something interesting, he could rest assured, that none did before.

"Adam bol šťastný človek. Kedykoľvek povedal niečo zaujímavé, mohol si byť istý, že to nikto nepovedal pred ním,"

Mark Twain

 

There's not an angel rare in heaven.

"Na nebi nie je anjel nič zvláštneho,"

George Bernard Shaw

 

An immense love once whosoever knew,

it's him the glad and sad, that thereof is cured.

"Kto raz veľkú lásku prežil, je šťastný i nešťastný, že vyliečil sa z nej,"

Friedrich Schiller

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy